затвори

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И УПОТРЕБА НА КЛУБНА КАРТА ЗА ПАРТНЬОРСКИ КЛУБ КЪМ СДРУЖЕНИЕ "ФОТОКЛУБ - ОСМО ИЗКУСТВО"

1. ОБЩИ

Настоящите общи правила определят условията за употреба на клубна карта за партньорски клуб към Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", чийто издател е Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", адрес на регистрация гр. София, ул. Хемус № 16, вх. А, Булстат: 176084571, МОЛ Светослав Драгиев.

Отделните изрази, използвани в настоящите общи правила имат следното значение:

Притежател е всяко физическо лице, което попълни заявление за издаване на клубна карта (всички задължителни данни трябва да бъдат попълнени) и което получи клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство".

Партньорски клуб е общност от участници в мероприятията на Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", на приятели и съмишленици на Сдружението, които без да са негови формални членове (съгласно Устава на Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство") подкрепят неговата дейност.

Партньорски организации са търговски организации, подкрепящи дейността на Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", и с които Сдружението има сключено партньорско споразумение за използването на клубните карти.

Клубната карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" може да се използва за всички събития, организирани от Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", като пленери, семинари, обучения, както и за други мероприятия, предвиждащи такса участие. Клубната карта може да се използва и за подобни събития, а също така и  в търговските обекти на партньорските организации, с които Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" има сключени партньорски споразумения.

2. КАРТА

Клубната карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" е карта за отстъпки, която носи на притежателите си допълнителни предимства, от които те могат да се възползват при регистрацията за събития, организирани от Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", като пленери, семинари, обучения, както и за други мероприятия, предвиждащи такса участие. Клубната карта може да се използва и за подобни събития, а също така пазаруване в избрани търговски обекти на партньорските организации, с които Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" има сключени партньорски споразумения. Списъкът на тези търговски обекти, в които притежателят на картата може да използва своите специални отстъпки ще бъде публикуван на адрес www.8artclub.com.

3. ПРИТЕЖАТЕЛ

Клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" може да придобие всяко физическо лице над 18-годишна възраст, което попълни заявлението за издаване на карта (всички задължителни данни трябва да бъдат попълнени) лично (по време на организирано от Сдружението събитие) или на адрес: www.8artclub.com.

Дадено физическо лице става притежател на клубна карта на Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" с подписването на заявление за издаването й, при условие, че всички задължителни данни са попълнени, или съответно при подаване на искане за издаване през интернет страницата www.8artclub.com, с попълването на всички задължителни данни в интернет образеца и с изричното потвърждение, че всички данни, които е посочило лицето, са достоверни и точни.

С подписването на заявлението за издаване или потвърждението на данните, посочени в интернет образеца на интернет страница www.8artclub.com, дадено лице потвърждава, че е съгласно с тези общи правила.

С това то също така дава съгласието си, че данните могат да се поверят на договорното лице, обработващо данните, Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", или съответно на друго договорно лице, обработващо данните на посоченото дружество, регистрирано по съответните закони свързани с обработка на лични данни.

Данните от клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", в случай на регистрация през интернет страница www.8artclub.com, директно се вписват в базата данни на договорното лице, обработващо данните, Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство". Притежателят на клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" има възможност да промени личните си данни чрез изпращането на писмо на електронната поща на адрес info@8artclub.com.

След издаването на клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" притежателят на тази карта става член на партньорският клуб на Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство". Членството в клуба е доброволно и безплатно, а всеки член има право, в съответствие с тези общи правила, по всяко време да прекрати членството си в партньорският клуб.

Всяко физическо лице може да придобие само една клубна карта от Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство". Физическо лице със същите данни (име, презиме, фамилия, адрес, дата на раждане), за които вече има съществуващ притежател на карта, не може да получи нова клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство".

Клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" не може да се прехвърля на други лица и може да се използва само от притежателя на картата.

4. ИЗДАТЕЛ

Издател и собственик на клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" е Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", адрес на регистрация гр. София, ул. Хемус № 16, вх. А, Булстат: 176084571, МОЛ Светослав Драгиев.

Издателят, Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", се задължават да защитават, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни на Република България.

Издателят си запазва правото за промяна на правилата, отмяна на партньорският клуб Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" и прекратяване на клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство". Всички промени се публикуват публично в интернет страницата www.8artclub.com и влизат в сила от деня на подобна интернет обява. Ако притежателят използва картата след публикуваните промени, това означава, че е съгласен с тях.

Издателят си запазва правото да раздава, променя и отменя допълнителни бонуси по свое усмотрение.

5. ЛИЧНИ ДАННИ

Клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" може да получи всяко физическо лице, при условие, че е навършило 18-годишна възраст и ако в заявлението за придобиване на клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" или през интернет страница www.8artclub.com приложи задължителните лични данни: име, презиме, фамилия, настоящ адрес, държава на пребиваване, пол и същевременно разреши на Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", като на администратор на базата данни да обработва неговите лични данни и данните за неговите участия в събития на клуб Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" и в съответствие със Закона за защита на личните данни на Република България  по начина, както е записано в точка 5.1.

5.1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всеки член на партньорския клуб Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" с подписа си върху заявлението за издаване на клубна карта или чрез попълването на образеца в интернет страницаа www.8artclub.com разрешава на издателя при издаването на картата да провери всички данни, посочени в заявлението за членство, и че може да ги обработи по електронен път. Заявителят носи отговорността за достоверността и точността на всички приложени данни, свързани с употребата на клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство".

Притежателят на клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" е съгласен неговите лични данни да се съхраняват в централната база на Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", в седалището на Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", София, ул. Хемус № 16, вх. А.

Притежателят на карта при попълването на заявлението за издаване на същата потвърждава, че е запознат с правото си, че може да изисква от администратора корекция, допълнение, актуализиране, изтриване на данни, както и прекъсване и временно спиране на обработката на лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Събирането на данни е доброволно. Ако едно физическо лице не желае да предостави на администратора свои данни, които са посочени в заявлението за издаване на карта като задължителни, то не може да получи клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство".

Притежателят на клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" може по всяко време, писмено или по друг уговорен начин, да изиска от администратора на лични данни, завинаги или временно, да спре да използва неговата електронна поща или телефонен номер за целите на предоставяне на информация за дейността на Сдружението. Администраторът на лични данни е длъжен в срок от 15 дни адекватно да предотврати използването на личните данни и в следващите 5 дни да информира за това в писмен вид или по друг уговорен начин притежателя на картата, който е поискал това. Данните за електронната поща или телефонния номер на притежателя на картата в този случай се заличават, докато заявлението за издаване на картата остава за съхранение в архива на Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство". Притежателят на картата може, въпреки искането му да се спре използването на е-мейл адреса му или телефонният му номер за информационни цели, да използва всички предимства, които има като член на клуба.

В случай, че притежателят с декларация в писмена форма, която изпрати по пощата до седалището на администратора или по електронната поща на адрес info@8artclub.com изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на предоставяне на информация за дейността на Сдружението, следователно и онези, които се считат за задължителни, то администраторът на клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" ще го отпише от базата на притежателите на карти и неговата карта се счита за анулирана.

Личните данни на притежателя на картата ще бъдат унищожени от администратора на лични данни незабавно след прекратяването на валидността на картата.

6. ПРЕДИМСТВА

Клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" функционира на принципа на отстъпките. Отстъпките важат за регистрацията за събития, организирани от Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", като пленери, семинари, обучения, както и за други мероприятия, предвиждащи такса участие. Клубната карта може да се използва за подобни събития, а също така пазаруване в избрани търговски обекти на партньорските организации, с които Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" има сключени партньорски споразумения.

Отстъпките, които притежателят на клубна карта ползва, са:

• За стандартна клубна карта - ****%.

• За ВИП клубна карта - ****%. 

Независимо от посочените по-горе разпоредби, Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" си запазва правото да даде на някои лица допълнителни бонуси по собствена преценка.

6.1 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА

Клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" предоставя на притежателите си и различни краткосрочни предимства, които са индивидуално съобразени към личните данни от заявлението за членство и/или към данните за участия в дейността Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" или за покупките в партньорските търговски обекти на всеки притежател на карта поотделно.

6.2

Издателят си запазва правото да раздава и анулира допълнителни бонуси и предимства по свое усмотрение.

7. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА СДРУЖЕНИЕ НА "ФОТОКЛУБ - ОСМО ИЗКУСТВО"

При регистрация за събитие, предвиждащо такса участие, е необходимо да се посочи уникалният номер на клубната карта. При пазаруване от партньорски търговски обекти е необходимо да се представи клубната карта или да се посочи нейният уникален номер преди извършване на плащането. Не е възможно последващо регистрация и възползване от отстъпките или от други предимства.

При технически проблеми или непреодолима сила, която пречи проверка валидността на картата, бонусната система не работи и тогава не е възможно да се използват предимствата на клубната карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство".

Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" не може да бъде подведено под отговорност за евентуално възникнали щети, които могат да претърпят притежателите на картата, в случай на технически проблеми или непреодолима сила, която възпрепятства работата с картата.

8. СТРАНИЦА

Интернет страницата www.8artclub.com съдържа входна точка, където притежателят на клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" може да подаде заявление за издаване на карта, както и да следи бонусите и краткосрочните предимства, както и да управлява данните си в съответствие с Общите условия.

9. ПРОМЯНА НА ДАННИ

В случай, че притежателят на карта промени личните си данни, които е посочил в заявлението за издаване на карта  или през интернет страница www.8artclub.com, е длъжен да уведоми за промяната в данните в срок до 30 дни от датата на възникналата промяна по пощата в седалището на дружеството или чрез електронната поща на info@8artclub.com.

10. СМЯНА НА КАРТА

Информирайте за загуба или кражба на клубна карта по пощата, директно в седалището на издателя, Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство", адрес на регистрация гр. София, ул. Хемус № 16, вх. А или на електронен адрес info@8artclub.com. Издателят ще изпрати нова карта най-късно до 60 дни след получаването на информацията. Всички предимства от изгубената или откраднатата карта в рамките на 15 дни след подаване. Старата карта се блокира.

Всякакъв вид информация във връзка с клубните карти на Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" членовете на този партньорски клуб могат да получат на електронен адрес info@8artclub.com,.

В случай, че клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" е отчуждена от притежателя на картата, издателят не носи отговорност за използването на предимствата от страна на трети лица.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" е валидна до писмената отмяна на издателя или до получаването на заявление от притежателя в съответствие с тази точка. Притежателят на клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" може по всяко време, с писмено заявление, изпратено по пощата в седалището на издателя, посочен в предходната точка на правилата или чрез електронната поща на info@8artclub.com, да изиска Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" да прекрати използването на данните по начина и за целите, посочени в това заявление, и така да излезе от партньорският клуб Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" и да се откаже от притежаване на клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" и от всички предимства, които произтичат от нея.

След прекратяването на членството, администраторът на лични данни се задължава да унищожи всички лични данни на притежателят, отказал се от своята карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство".

Ако с клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" не е направена нито една регистрация/покупка в рамките на две години, тя придобива статус на неактивна карта. Издателят има право да анулира такава карта, без да уведомява за това притежателя й.

12. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРАВИЛАТА

Настоящите правила влизат в сила от деня на публикуването им в интернет страница www.8artclub.com.

Издателят си запазва правото за промяна на правилата, отмяна на партньорски клуб Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство" и анулиране на клубна карта Сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство". Всички промени се публикуват публично в интернет страницата www.8artclub.com и влизат в сила от деня на подобна интернет обява. Ако притежателят използва картата и след така публикуваните промени, това означава, че е съгласен с тях.